Guess the types

Score: 0

minior-yellow

Minior Yellow